نمونه قراردادهای تخصصی تهیه شده توسط ایران شیمی را به صورت رایگان دریافت کنید.این قراردادها با لحاظ کردن تمامی نکات قانونی تنظیم شده‌اند و ما پیوسته آن‌ها را بروزرسانی می‌کنیم.

قرارداد سهامداران

نمونه موافقت نامه

قرارداد مشارکت شرکت با سرمایه گذار

قرارداد مشارکت در تامین کالا

قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

قرارداد سرمایه گذاری مشارکتی

قرارداد داخلی اعضای تیم

تعهدنامه رعایت محرمانگی و عدم افشا

قرارداد سهامداران همراه با نکات آموزشی